REGULAMIN KONKURSU

pod nazwą „Poszukiwane imię dla Świni ;)”
Definicje
 1. „Organizator” – spółka Salelifter z siedzibą w Rybniku, kod pocztowy 44-200 Rybnik, ul. Raciborska 35A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000472712, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-31-83-413, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.
 2. „Fundator” – podmiot fundujący Nagrody konkursowe. Fundatorem Nagród konkursowych jest Organizator.
 3. „Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Poszukiwane imię dla Świni ;)” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.
 4. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.
 5. „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.facebook.com/zrabatowani, w którym organizowany jest Konkurs.
 6. „Uczestnik Konkursu” – użytkownik sieci Internet, będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej w obszarze objętym Konkursem, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.
 7. „Praca Konkursowa” – praca Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu przez Uczestnika Konkursu odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane na stronie Konkursu.
 8. "Komisja Konkursowa" - powołana przez Organizatora komisja w składzie 3 (trzech) osób, wskazanych przez Organizatora.
 9. „Nagrody” - ufundowane przez Fundatora, nagrody dla Laureatów Konkursu, wskazane w treści postanowień §9 Regulaminu, przyznawane na zasadach opisanych Regulaminem.
§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu w Serwisie, w okresie wskazanym w treści postanowień § 3 Regulaminu.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu.
 3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
 4. Istotą Konkursu jest wyłonienie Laureata Konkursu w drodze oceny nadesłanych przez Uczestników Konkursu Prac Konkursowych, przez Komisję Konkursową.
 5. Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania Nagród opisane są w § 8 - 10 Regulaminu.
 6. Konkurs ma na celu promocję Organizatora oraz prowadzonej przez niego działalności.
§ 2. Obszar
 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski (jest organizowany na terytorium RP), jest ogłaszany w Serwisie i kierowany do użytkowników sieci Internet.
§ 3. Termin
 1. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 20.09.2016 roku (data rozpoczęcia Konkursu) do dnia 27.09.2016 roku godz. 23:59 (data zakończenia Konkursu).
 2. Wyłonienie zwycięzców Konkursu – Laureatów Konkursu – nastąpi w dniu 29.09.2016 roku.
 3. Ogłoszenie Laureata Konkursu nastąpi w dniu 29.09.2016 roku do godziny 17:00 w Serwisie poprzez wskazanie imienia i nazwiska Laureata Konkursu. Dodatkowo Laureat Konkursu zostanie w tym samym dniu, poinformowany o zwycięstwie w Konkursie, za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na adres e-mail podany przez Laureata Konkursu, w trakcie zgłoszenia się do Konkursu.
§ 4. Uczestnictwo w Konkursie
 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny z tym zastrzeżeniem, iż uczestnictwo w Konkursie wymaga uprzedniej rejestracji w Serwisie, na zasadach opisanych w § 5 ust. 3 Regulaminu. Do Konkursu mogą się zgłaszać osoby fizyczne, które:
  a) zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły lat osiemnaście oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  c) spełniają inne warunki określone w niniejszym Regulaminie,
  d) nie biorą jednocześnie udziału w innym konkursie organizowanym przez Organizatora.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani też członkowie organów zarządzających Organizatora, a także członkowie Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.
§ 5. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie
 1. Celem zgłoszenia woli swojego uczestnictwa w Konkursie, osoba zainteresowana uczestnictwem w Konkursie, a jednocześnie spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w szczególności w treści postanowień § 4 Regulaminu, winna dokonać zgłoszenia swej osoby na Konkurs zgodnie z postanowieniami ust. 2 i ust. 3 poniżej.
 2. Zgłoszenia woli uczestnictwa w Konkursie dokonuje się w Serwisie w terminie wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Internauta zainteresowany uczestnictwem w Konkursie, celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, ma za zadanie spełnić (łącznie) następujące warunki:
  a) w okresie trwania Konkursu, wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane na stronie Konkursu,
  b) zaznajomić się z treścią i zaakceptować postanowienia Regulaminu,
  c) polubić fanpage Zrabatowani.pl na portalu społecznościowym Facebook,
  d) Odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Jak powinna nazywać się nasza Świnka-skarbonka?
  e) Zarejestrować się na stronie organizatora konkursu: www.zrabatowani.pl
 4. Zgłoszenia uczestnictwa nadesłane po upływie terminu opisanego w § 3 ust. 1 (to jest po dniu 27.09.2016 roku godz. 23:59 ) nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.
 5. Zgłoszenia nadesłane w okresie przyjmowania zgłoszeń, wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1, zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie po uprzednim poddaniu ich weryfikacji, czy spełniają warunki uprawniające do ich przyjęcia do Konkursu. Jeżeli dany użytkownik nie spełnia warunków uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności na skutek naruszenia postanowień Regulaminu, wówczas Komisja Konkursowa podejmie decyzję o niedopuszczeniu takiego uczestnika do udziału w Konkursie.
§ 6. Dane osobowe
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora, w okresie i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców.
 2. Na potrzeby dostarczenia i wydania Nagród, Laureaci Konkursu uprawnieni do ich otrzymania, zobowiązani będą podać dane adresowe wymagane przez Organizatora Konkursu.
 3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Uczestnika Konkursu oraz/lub Laureata Konkursu, w szczególności w Serwisie.
§ 7. Praca Konkursowa
 1. Praca Konkursowa polega na autorskim i indywidualnym udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na zadane pytanie w Konkursie.
 2. Kategorycznie zabronione jest nadsyłanie Prac Konkursowych zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób bez ich zezwolenia.
 3. Nadesłana na Konkurs Praca Konkursowa winna być samodzielną pracą nadsyłającego Uczestnika Konkursu, dotychczas niepublikowaną i nienagradzaną w innych Konkursach.
 4. Organizator jest uprawniony do wykluczania Prac Konkursowych z uczestnictwa w Konkursie z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Konkursowej, w szczególności w przypadku, gdy Organizator poweźmie podejrzenie, że zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa narusza bądź sugeruje naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich lub poweźmie podejrzenie, iż prawa do przesłanej Pracy Konkursowej nie przysługują Uczestnikowi, który zgłosił przedmiotową Pracę Konkursową do Konkursu, a także w przypadku, gdy Praca Konkursowa została zgłoszona do Konkursu przez kilku Uczestników lub zawierać będzie treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy dobre obyczaje.
 5. Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji dopuszczonej uprzednio Pracy Konkursowej, w przypadku zgłoszenia pod jej adresem roszczeń osób trzecich z przyczyn jak wyżej.
 6. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wydania Nagrody - praw autorskich do zgłoszonej w Konkursie i nagrodzonej Pracy Konkursowej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, a nagrodzony Uczestnik Konkursu odstępuje Organizatorowi wszelkie prawa do Pracy Konkursowej, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.
 7. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu.
§ 8. Tryb wyłonienia laureatów i przyznawania Nagród
 1. Wyłonienie Laureatów Konkursu odbywa się w drodze wyboru 1 zwycięskiej Pracy Konkursowej przez Komisję Konkursową, z pośród prac dopuszczonych do Konkursu, po uprzednim poddaniu przedmiotowych prac weryfikacji zgodnie z treścią postanowień § 5 Regulaminu. Nie przewiduje się przyznania dwóch równorzędnych miejsc.
 2. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięskiej Pracy Konkursowej (Laureata Konkursu) w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięskiej Pracy Konkursowej.
 4. W przypadku gdy do udziału w Konkursie nie zostanie zgłoszona żadna Praca Konkursowa Nagrody ulegają w całości lub części przepadkowi na rzecz Fundatora.
 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu, przy czym nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia swych roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.
§ 9. Nagrody Konkursu
 1. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody:
  a) Dla Laureatów Nagroda w postaci gadżetu Zrabatowani.pl o wartości 25,00 zł brutto. Organizator przewidział również nagrody pocieszenia dla dwóch osób, które zdaniem Komisji zasługują na wyróżnienie.
 2. Nagrody wydaje Organizator.
 3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Nagroda opisana w ust. 1 niniejszego paragrafu jest zwolniona od podatku dochodowego.
§ 10. Wydanie Nagród
 1. Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Organizator udostępni także listę Laureatów na portalu społecznościowym Facebook oraz wyśle do Laureatów wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Laureat Konkursu jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie drogą elektroniczną na wskazany w powiadomieniu adres e-mail i wskazać dane adresowe potrzebne do dostarczenia Nagrody.
 3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ustępie 2 powyżej, Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji danego Uczestnika i postanowienia o przepadku Nagrody.
 4. Organizator jest uprawniony do przekazania Nagrody osobiście lub jej dostarczenia drogą pocztową na wskazane przez Laureata Konkursu dane adresowe.
 5. Warunkiem niezbędnym do przejścia prawa własności do Nagrody na Laureata Konkursu jest podpisanie przez Laureata Konkursu protokołu odbioru Nagrody.
 6. W przypadku wysyłki Nagrody rzeczowej drogą pocztową, zostanie ona wysłana na adres Laureata Konkursu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 7. Niestawiennictwo danego Laureata po odbiór Nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub jej nieodebranie w przypadku opisanym w ust. 6 powyżej, powoduje utratę prawa do Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Fundatora.
 8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody/Nagród, opisanej w § 9 Regulaminu, ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika Konkursu danych, skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Fundatora.
 10. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie Nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Nagrody gwarantowane będą wysyłane do Uczestników Konkursu, na zasadach opisanych w § 9 powyżej.
§ 11. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu, decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą uwzględniane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami punktu 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.
§ 12. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.
 2. Pełna treść regulaminu Konkursu jest dostępna w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje w całości.
 4. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.