POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.zrabatowani.pl (dalej: Serwis) jest INIS sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35a (NIP: 642-31-28-785), dalej zwana Administratorem.
 2. Dane przetwarzane są w celu wykonywania umów, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkowników serwisu, w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub regulacyjnych ciążących na Administratorze (np. zobowiązań podatkowych lub rachunkowych) lub w celu marketingowym w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 3. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia najkorzystniejszej i najlepiej dopasowanej do preferencji danego Użytkownika oferty oraz w celu dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać świadczone przez serwis usługi i maksymalnie personalizować komunikację.Podstawą takiego profilowania jest uzasadniony interes administratora, którym jest przedstawienie użytkownikom jak najbardziej dopasowanej oferty, a także optymalizacja działania serwisu.
 4. Administrator przetwarza wyłącznie kategorie danych osobowych podane przez Użytkowników.
 5. Administrator zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dalej wskazanych w §3 poniżej.
 6. Administrator gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.
 7. O tym jak długo dane będą przetwarzane będzie decydował cel ich przetwarzania, oznacza to, że w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez czas trwania umowy a potem do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do czasu uwzględnienia sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do czasu przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z zawartą umową (m. in. podatkowych, rachunkowych, archiwizacyjnych) będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie o rachunkowości. Dane przetwarzane w celu marketingowym będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu lub odwołania zgody.
 8. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu [email protected].

§ 2.
Przekazywanie informacji

 1. Administrator zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  • partnerzy handlowi w wypadku wyrażenia wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgód;
  • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 3. Wszelkie informacje uznawane w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa za informacje handlowe lub marketing bezpośredni mogą być przesyłane użytkownikom za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 4. Wszelkie przypadki niezamówionych informacji handlowych należyzgłaszać na adres [email protected].

§ 3.
Prawa Użytkowników Serwisu

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo wycofania udzielonej zgody (w przypadku gdy to zgoda jest podstawą przetwarzania) w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeliuważa,że jego dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. żytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu kontaktowym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Użytkownik może zaktualizować dane za pośrednictwem adresu [email protected].

§ 4.
Warunki techniczne

 1. Administrator przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników. Informacje o plikach cookies znajdują się w Polityce Cookies Serwisu pod adresem https://zrabatowani.pl/polityka-cookies
 2. Użytkownik, który wyraził zgody, o których mowa w §2 ust.3 może je w każdym momencie wycofać. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący elementem każdej wiadomości wysyłanej przez Administratora lub przesłać taką informację na adres [email protected].

§ 5.
Zmiany polityki prywatności

 1. Administrator zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
 2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać na stronie serwisu.
 3. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, należy przesłać informację na adres: [email protected].

FORMULARZ REZYGNACJI Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w przypadku gdy chcą Państwo zrezygnować z dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zrabatowani (INIS sp. z o.o.) bądź otrzymać dodatkowe informacje o tym procesie.