Siedziba główna

Inis sp. z o.o.
44-200 Rybnik
ul. Raciborska 35a

KRS 0000366948
NIP 6423128785
REGON 241590680
Grupa kapitałowa Digitree Group SA

Inspektor Ochrony Danych w Inis sp. z o.o.
Gniewosz Marciniak
email: [email protected]

Formularz kontaktowy

Wypełnij pola oznaczone gwiazdką
1. Administratorem danych osobowych jest Inis sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35a (NIP: 6423128785), email: [email protected],, dalej zwany Administratorem.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Inis sp. z o.o. jest Pan Gniewosz Marciniak (dane kontaktowe: [email protected]).
3. Dane przetwarzane są w celu realizacji wniosku osoby, której dane dotyczą, zgodnie z jego zakresem (podstawą prawną przetwarzania może być wykonywanie umowy, podjęcie działań przed zawarciem umowy– art. 6 ust.1 lit b RODO, a także ustalenie dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami art. 6 ust.1 lit f RODO).
4. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
6. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:
- dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
- podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi,
dochodzenia należności, usługi - prawne, analityczne, marketingowe;
- operatorzy pocztowi i kurierzy;
- operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
- partnerzy handlowi w wypadku wyrażenia przez Ciebie wymaganych przepisami powszechnie
- obowiązującego prawa zgód;
- organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8. O tym jak długo Administrator będzie przetwarzał dane osobowe będzie decydował cel ich przetwarzania. Oznacza to, że dane będą przetwarzane odpowiednio przez okres do czasu udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek, a po tym okresie – do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze sposobem załatwienia sprawy.
9. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia sprawy i udzielenia odpowiedzi. W przypadku ich niepodania, Administartor nie będzie w stanie ustalić tożsamości osoby kontaktującej się przez formularza a tym samym zająć się sprawą.
Pełna treść klauzuli informacyjnej