Regulamin Usług dostępnych w serwisie Zrabatowani.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług dostępnych w Serwisie Zrabatowani.pl, zakres odpowiedzialności właściciela serwisu oraz wszelkie pozostałe postanowienia o charakterze organizacyjnym i porządkowym.
I. DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje sięnastępujące znaczenie:
 1. „Zrabatowani.pl” lub „Serwis” – oznacza serwis internetowy udostępniony pod domeną www.zrabatowani.pl prowadzony przez Właściciela;
 2. „Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z serwisu internetowego Zrabatowani.pl;
 3. „Regulamin”, „Regulamin Usług” – niniejszy regulamin świadczeniausług przez Zrabatowani.pl;
 4. „Regulamin Programu Cashback” – osobny regulamin określający zasady udziału w Programie zbierania Cashback-u „Zrabatowani.pl” oraz wszelkie związane z tym Programem informacje porządkowe
 5. „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Zrabatowani.pl; bliżej opisane w Tytule III ust. 4;
 6. „Partner” – zewnętrzny partner serwisu Zrabatowani.pl, osoba trzecia niezwiązaną z Właścicielem, która dostarcza kody rabatowe lub kupony promocyjne na rzecz serwisu Zrabatowani.pl;
 7. „Kod rabatowy” - alfanumeryczny ciąg znaków uprawniający Użytkownika do dokonania zakupów online z rabatem u Partnera;
 8. „Właściciel” - INIS sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000366948, NIP: 6423128785, o kapitale zakładowym w wysokości 264.500,00 zł;
 9. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
 10. „Konsument”– konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; za „Konsumenta” w rozumieniu Regulaminu uważa się również przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 43(1) Kodeksu cywilnego będącego jednocześnie osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dla którego świadczona przez Serwis Usługa nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG;
 11. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287)
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Korzystanie z Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Usług jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w serwisie Zrabatowani.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznanie się z jego treścią i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym.
 4. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, zasady oraz zakres świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Zrabatowani.pl, zasady dostępu do Serwisu i funkcjonalności Zrabatowani.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, zakres odpowiedzialności Zrabatowani.pl, regulacje z zakresu prawa własności intelektualnej oraz procedurę reklamacyjną.
 5. Właściciel może zamieszczać na stronie internetowej Serwisu treści reklamowe dotyczące oferowanych Usług, jak i towarów i usług podmiotów trzecich. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Serwis Zrabatowani.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w terminie i na warunkach przedstawionych w Tytule X niniejszego Regulaminu.
 7. Zasady świadczenia w ramach Zrabatowani.pl innych Usług, mogą określać dodatkowe regulaminy zamieszczone w serwisie Zrabatowani.pl.
 8. W celu kontaktu ze Zrabatowani.pl Użytkownik może w szczególności korzystać z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.zrabatowani.pl.
III. DOSTĘP DO SERWISU I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. Zrabatowani.pl dąży do zapewnienia Użytkownikom stałego dostęp do Serwisu i świadczonych Usług. Zrabatowani.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie w szczególności z powodu wystąpienia błędów lub przerw w działaniu Serwisu będących następstwem okoliczności, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Z uwagi na charakter świadczonych usług Zrabatowani.pl zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o tym fakcie Użytkowników
 3. Zrabatowani.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w serwisie Zrabatowani.pl
 4. Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:
  • udzielanie informacji o promocjach organizowanych przez Partnerów za pośrednictwem komunikacji email;
  • dostęp do publikacji na blogu zamieszczonym w Serwisie;
  • udostępnienie Kodów rabatowych;
  • korzystanie z Programu Cashback na zasadach opisanych w osobnym Regulaminie Programu Cashback;
  • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z właścicielem Serwisu;
 5. Zrabatowani.pl udziela informacji o promocjach organizowanych przez Partnerów oraz udostępnia Użytkownikom Kody rabatowe, umożliwiające obniżenie ceny towarów lub usług oferowanych przez Partnerów.
 6. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomoścido Serwisu.
 7. Ilekroć Użytkownik skorzysta z Usługi polegającej na przeglądaniu informacji o promocjach oraz Kodu rabatowego zawierana jest pomiędzy Użytkownikiema właścicielem Serwisu umowa na czas oznaczony, której warunki określa niniejszy Regulamin, ulegająca rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu lub przekierowania na do serwisu Partnera przy użyciu linku przekierowującego.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu Zrabatowani.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, a także zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z Serwisu Zrabatowani.pl w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisu.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z zapisami niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik ma prawo skorzystania z procedury reklamacyjnej na warunkach przedstawionych w Tytule IX Regulaminu.
 5. Z wyłączeniem okoliczności wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Usług, których świadczenie rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia, o czym Serwis niniejszym informuje.
 6. Przykładowy szablon oświadczenia odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Użytkownik nie ma obowiązku korzystania z załączonego szablonu.
V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZRABATOWANI.PL
 1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby dane w nim publikowane były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 2. Dane publikowane w serwisie Zrabatowani.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty ani zapewnienia, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 556(1) Kodeksu cywilnego.
 3. Zrabatowani.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do serwisu Zrabatowani.pl, spowodowanej: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, z których korzysta Użytkownik.
 4. Serwis Zrabatowani.pl dba z najwyższą starannością o zagwarantowanie bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
 5. Serwis Zrabatowani.pl nie jest właścicielem Kodów rabatowych i nie ponosi odpowiedzialności za rabaty oferowane przez Partnerów oraz ich aktualność.
 6. Użytkownik serwisu Zrabatowani.pl może zostać przekierowany do serwisów Partnerów, korzystając z linków przekierowujących. Serwis Zrabatowani.pl nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystający z serwisu Zrabatowani.pl.
VI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Wszystkie materiały prezentowane w Serwisie Zrabatowani.pl, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika oraz zdjęcia, są chronione prawem autorskim. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu Zrabatowani.pl lub jego poszczególnych elementów, w tym jakiejkolwiek Usługi bez pisemnej zgody właściciela Serwisu, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin.
 2. Wszelkie prawa do utworów dostępnych w Serwisie Zrabatowani.pl, jak również prawa do używania, kopiowania oraz rozpowszechniania danych podlegają przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231).
 3. Wykorzystywanie danych z Serwisu Zrabatowani.pl w celach komercyjnych odbywać się może po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez Właściciela Serwisu.
 4. Treści udostępnione przez Serwis Internetowy mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko i wyłącznie na własny użytek osobisty.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Użytkownikówsą przetwarzane przez Inis Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie www.zrabatowani.pl.
VIII. REKLAMACJE
 1. Serwis czyni wszelkie starania celem zapewnienia Użytkownikom Usług o najwyższej jakości. W razie, gdyby poziom wykonywania Usługi oferowanych przez Serwis został uznany przez Użytkownika za niewystarczający, jest on uprawiony do złożenia reklamacji.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia o którym mowa w punkcie powyżej wymagane jest doręczenie Właścicielowi Serwisu reklamacji. Reklamacja może zostać złożona:
  • w formie papierowej, na adres korespondencyjny Właściciela lub
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail właściciela: [email protected] lub
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.zrabatowani.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Przykładowy szablon reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Użytkownik nie ma obowiązku korzystania z załączonego szablonu.
Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Zrabatowani.pl.  W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 10.03.2021 r. z zastrzeżeniem, że dla Użytkowników, którzy posiadali w Serwisie Konto służące do zbierania Cashback przed jego wejściem w życie będzie miał on zastosowanie od dnia 10.04.2021 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 3. Właściciel Serwisu Zrabatowani.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności obejmujących zmiany w obowiązujących przepisach prawa oraz przyczyny organizacyjne po stronie Właściciela. Do organizacyjnych przyczyn zmiany Regulaminu zalicza się w szczególności:
  • zmiany w zakresie profilu prowadzonej przez Właściciela działalności,
  • wprowadzenie, usunięcie lub modyfikację katalogu świadczonych Usług,
  • zmiany danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Właściciela,
  • wystąpienie innych istotnych zmian w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
 4. O wszelkich zmianach Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Zrabatowani.pl zawierającej termin wejścia w życie.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Zrabatowani.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 6. W razie, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ za nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu jak również ważna część nieważnego postanowienia, pozostają w mocy.
 7. O ile obowiązujące przepisy prawa nie będą stanowić inaczej wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Wszelkie spory nierozstrzygnięte w sposób polubowny, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela.
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wzór oświadczenia odstąpienia od Umowy
Załącznik nr 2 – Szablon reklamacji

 

Regulamin Programu Cashback dla „Zrabatowani.pl”

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu zbierania i wymiany Cashbacku dla „Zrabatowani.pl”, organizowanego przez INIS sp. z o.o. W szczególnościRegulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczącychw nim osób.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 1. „Organizator” - INIS sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000366948, NIP:6423128785, o kapitale zakładowym w wysokości 264.500,00 zł.
 2. „Program” – program organizowany przez Organizatora, przeprowadzany w Internecie pod adresem zrabatowani.pl w ramach którego Uczestnik, będącyUczestnikiem Programu, możegromadzić Cashback za nabywanie towarów i usług na własne potrzeby u Partnerów Organizatora, do których zostanie przekierowany przez stronę Organizatora.
 3. „Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, który dokonałprawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Programie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Programie, opisane treścią Regulaminu.
 4. „Cashback” - środkipieniężnewyrażone w walucie polskiej zgromadzone na Koncie Uczestnika Programu, przyznawane za nabywanie towarów lub usług u Partnerów.
 5. „Konto”, „Konto Uczestnika” – oznacza konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Na Koncie Uczestnika widoczny jest aktualny stan Cashbacku zebranego przez Uczestnika, z uwzględnieniemCashbacku zaakceptowanego, oczekującego i odrzuconego.
 6. „Formularz Rejestracyjny” – formularz, w którym Uczestnik zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych; w Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik możerównieżwyrazićzgodę na otrzymywanie informacji za pomocąśrodków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych. Formularz dostępny jest w sieci Internet pod adresem zrabatowani.pl .
 7. „Regulamin”, „Regulamin Programu” – niniejszy Regulamin Programu Cashback dla „Zrabatowani.pl”.
 8. „Partner” – oznacza zewnętrznego partnera handlowego Organizatora; podmiot, u którego Uczestnik nabywa bezpośrednio towary lub usługi.
 9. „Zaangażowani” – dodatkowa funkcjonalność Programu umożliwiająca Uczestnikowi wypłatę Cashbackuna rzecz jednej z organizacji pożytku publicznego, których aktualny katalog znajduje się na stronie: https://zrabatowani.pl/zaangazowani#jak-dzialamy
I. Postanowienia ogólne
Regulamin określazasady udziału w Programie zbierania Cashback-u „Zrabatowani.pl”, zakres odpowiedzialnościOrganizatora oraz wszelkie informacje porządkowe. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.
II. Przystąpienie do Programu
 1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny, a następnie potwierdzić rejestrację klikając odpowiedni przycisk.
 2. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z realizacją Programu. Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Programie. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (drogą e-mail) oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.
 3. Uczestnik dla celów korespondencyjnych możepodać numer telefonu komórkowego, adres e-mailowy oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją Programu za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej.
 4. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia.
 5. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym poprzez swoje Konto Uczestnika.
 6. Uczestnik, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do Programu (Uczestnik Programu), dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika.
 7. Uczestnik może zalogować się do Konta za pośrednictwem aktywnego konta na portalu społecznościowym Facebook lub w serwisie Google+. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego imienia i nazwiska wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook lub Google+ zgodnie z zasadami opisanymi w Tytule VIII Regulaminu Programu oraz w Polityce prywatności.
III. Przyznawanie Cashbacku
 1. Cashback przyznawany jest na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usługu Partnerów Organizatora po przekierowaniu na stronę Partnera przez serwis Organizatora.
 2. Przelicznik Cashback zależy od danej promocji i będzie każdorazowo podawany przez Organizatora.
 3. Cashback będzie zarejestrowany i pojawi się na Koncie Uczestnika po potwierdzeniu nabycia towarów lub usług objętych Programem przez dostawcę danego kodu rabatowego albo po spełnieniu wszystkich warunków promocji odbywającej się na odrębnych zasadach i w terminie określonym w warunkach danej promocji. W razie zwrotu towaru lub rezygnacji z usługi przez Uczestnika, nie otrzyma on Cashback w Programie.
 4. Informacje o Cashback oraz rodzajach towarów i usług objętych Programem będą zamieszczone w materiałach informacyjnych Organizatora oraz na stronie internetowej Programu pod adresem zrabatowani.pl
 5. Oprócz Cashback przyznawanego za zakup towarów lub usług według przelicznika standardowego (pkt 2.), Cashback może także być przyznawany na Konto Uczestnika ramach innych programów bądź akcji promocyjnych, na zasadach w nich określonych.W razie podania przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w Tytule II swojego numeru telefonu, w celach marketingowych Organizator przyznaje Uczestnikowi jednorazowo Cashback w wysokości 5 zł.
 6. Warunkiem przyznania Cashback-u jest spełnienie wszystkich warunków ich przyznania ustalonych przez Organizatora określonych w niniejszym Programie.
 7. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie informacji o stanie własnego Konta. Informację taką Uczestnik może otrzymać każdorazowo po zalogowaniu się na swoje Konto. Z uwagi na czas przepływu informacji pomiędzy Partnerami a Organizatorem wskazana kwota Cashbacku może nie odzwierciedlać jego aktualnego stanu.
 8. Cashback zebrany na Koncie Uczestnika możebyć realizowany do czasu zakończenia przez Organizatora niniejszego Programu.
 9. Cashback i prawa z nim związane uzyskiwane w ramach Programu, nie może być sprzedawany, przenoszony ani zbywany w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników. Cashback nie może być również przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania wypłaty zgromadzonego na Koncie Cashback-u w całości lub części przelewem na podany przez niego numer rachunku bankowego, którego jest on posiadaczem, zgodnie z następującymi zasadami: - minimalna kwota dziennej wypłaty to 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100), (nie dotyczy wypłat na rzecz fundacji lub stowarzyszeń biorących udział w programie Zaangażowani), - maksymalna kwota dziennej wypłaty to 759,00 zł (siedemset pięćdziesiąt dziewięćzłotych 00/100),
 11. Organizator zastrzega, że w przypadku korzystania przez Uczestnika z programów blokujących (takich jak, np. AdBlock, AdGuard), wyświetlanie reklam na stronie www.zrabatowani.pl oraz na stronie Partnerów, lub np. w sytuacji, w której Uczestnik zmienił ustawienia cookies w sposób powodujący, że Cashback może zostać nie naliczony lub zostanie naliczony nieprawidłowo, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość korekty kwoty Cashbacku przyznanego na Konto Uczestnika w razie wystąpienia rażącego błędu rachunkowego po stronie Organizatora lub Partnera.
IV. Wypłata i wymiana Cashback-u
 1. Cashback-u zebranego w ramach Programu nie można łączyć z innymi rabatami lub promocjami organizowanymi przez Organizatora
 2. W celu wymiany Cashback-u, Uczestnik powinien (zgodnie z wyborem Uczestnika): - wypłacić zebrany Cashback bezpośrednio na podany przez siebie numer rachunku bankowego, - wypłacić zebrany Cashback na wybraną przez siebie fundację lub stowarzyszenie biorące udział w programie Zaangażowani, bez limitu wypłaty, o którym mowa w paragrafie III pkt. 10 powyżej,.
 3. Z chwilą wypłaty Cashback-u przez Uczestnika, odpowiednia kwota Cashback-u zostanie odjęta z Konta Uczestnika.
 4. W wypadku gdy uczestnik nie wypłaci Cashback-u w ciągu 6(sześciu) miesięcy od momentu jego zaakceptowania, Cashback ten zostaje anulowany.
 5. Organizator dokona przelewu Cashbacku Uczestników, którzy zdecydowali się o przekazaniu swojego Cashbacku na rzecz wskazanych przez tych Uczestników fundacji lub stowarzyszeń biorących udział w programie Zaangażowani w najbliższym możliwym terminie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Cashbacku w przypadku braku potwierdzenia jego zaliczenia ze strony Partnera.
 7. Organizator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Uczestnikom stały dostęp Konta. Jednakże Organizator nie udziela gwarancji, że korzystanie z wszystkich funkcjonalności Konta będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Konta w dowolnym terminie za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Uczestnika.
V. Reklamacje

Zasady i tryb zgłaszania reklamacji przez Uczestnika w ramach programu Cashback uregulowane zostały w Regulaminie Usług serwisu Zrabatowani.pl.

VI. Komunikacja z Uczestnikami
 1. Organizator udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości do doradców Organizatora. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres e-mail: [email protected] oraz za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://zrabatowani.pl/kontakt.
 2. Organizator będzie przesyłał informacje związane ze zmianami na Koncie Uczestnika na jego adres e-mailowy.
VII. Zamknięcie Konta Uczestnika i zakończenie Programu
 1. Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach:
  a) utrata ważności Konta,
  b) naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu,
  c) rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie.
 2. Utrata ważności Konta Uczestnika skutkująca jego zamknięciem następuje w razie, gdy Konto Uczestnika pozostaje nieaktywne przez okres co najmniej 3 lat. Uczestnik będzie uprawniony do wypłaty zebranego Cashback-u w terminie miesiąca od daty poinformowania go o zamknięciu Konta w sposób określony powyżej. Po upływie określonego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wypłaty zebranego Cashback-u.
 3. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Programu, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu i zamknięcie jego Konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do korzyści przewidzianych w Programie. Wykluczenie uczestnika z Programu mogą spowodować w szczególności następujące okoliczności:
  • realizacja Cashbacku przez osobę pozostającą z Partnerem w stosunku zatrudnienia,
  • fałszowanie screenów oraz próby oszustwa ze strony Uczestnika,
  • inne skargi dotyczące bezprawnego działania Uczestnika, otrzymane od Partnera.
 4. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie wysyłając w tym celu do Organizatora wiadomość e-mail zawierającą jego oświadczenie o rezygnacji. Z chwilą doręczenia rezygnacji Uczestnik ma 30 dni na wykorzystanie zebranego przez Uczestnika Cashback-u, pod warunkiem zgromadzenia na koncie kwoty co najmniej 50,00 zł po upływie tego okresu zgromadzony na Koncie Uczestnika Cashback zostanie anulowany, a jego Konto zostanie zamknięte.
 6. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje na stronie internetowej Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni o jego zakończeniu z miesięcznym wyprzedzeniem, za pośrednictwem informacji e-mail, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym.
 7. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Uczestnikowi uczestnictwa w Programie wysyłając w tym celu do Uczestnika wiadomość e-mail zawierającą jego oświadczenie o wypowiedzeniu. Z chwilą doręczenia wypowiedzenia Uczestnik ma 30 dni na wykorzystanie zebranego przez Uczestnika Cashback-u. Po upływie tego okresu zgromadzony na Koncie Uczestnika Cashback zostanie anulowany, a jego Konto zostanie zamknięte.
 8. Uczestnik będzie uprawniony do wypłaty zebranego Cashback-u w terminie miesiąca od daty poinformowania o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w sposób określony w ust. 6 oraz ust. 7 powyżej. Po upływie określonego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wypłaty zebranego Cashback-u.
VIII. Dane osobowe
 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także w celu marketingowym w wypadku wyrażenia stosownych zgód.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w serwisie Zrabatowani.pl
IX. Zmiany Regulaminu Programu
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Programu, w tym w szczególności z ważnych przyczyn obejmujących zmiany w prawie oraz zmiany organizacyjne po stronie Organizatora, w tym:
  • zmiany w zakresie profilu prowadzonej przez Organizatora działalności,
  • wprowadzenie nowych usług lub udogodnień,
  • zmiany danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora,
  • zmiany w zakresie przyznawania, sposobu wypłaty i wymiany Cashbacku
  • wystąpienia innych zmian w związku z funkcjonowaniem Programu.
 2. Każda taka zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://zrabatowani.pl/regulamin.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym, przy czym przez miesiąc od otrzymania przez Uczestnika takiej informacji ma on prawo gromadzić Cashback oraz wymieniać Cashback na przewidziane w Programie korzyści na dotychczasowych zasadach. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie niniejszego Regulaminu oznacza akceptację warunków w nim opisanych.
 4. W razie, gdy Uczestnik korzystający z Programu Cashback, nie akceptuje nowej treści Regulaminu Programu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Organizatora: [email protected]. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem konta Uczestnika z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 3 powyżej, przy czym Cashback zgromadzony na Koncie Uczestnika podlega wypłacie w pełnej wysokości, pod warunkiem zgromadzenia na koncie kwoty co najmniej 50,00 zł w przeciwnym wypadku Cashback zostanie anulowany.
 5. Korzystanie przez Uczestnika z Programu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Programu jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
X. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 10.03.2021 r. z zastrzeżeniem, że dla Użytkowników, którzy posiadali w Serwisie Konto przed jego wejściem w życie będzie miał on zastosowanie od dnia 10.04.2021 r.
 2. Niniejszy Regulamin Programu poddany jest właściwości prawa polskiego.
 3. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem Programu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Usług oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.
 5. Treść niniejszego Regulaminu Programu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu na stronie internetowej www.zrabatowani.pl.