Regulamin świadczenia usług przez Zrabatowani.pl

I. DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie:
 1. „Zrabatowani.pl” – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Inis sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000366948, NIP: 6423128785, o kapitale zakładowym w wysokości 264.500,00 zł.
 2. „Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z serwisu internetowego Zrabatowani.pl;
 3. „Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Zrabatowani.pl;
 4. „Dostawca rabatów” – oznacza podmiot trzeci, który dostarcza na serwis Zrabatowani.pl kody rabatowe;
 5. „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Zrabatowani.pl, w tym:
 6. „Usługi komunikacyjne” – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami a serwisem Zrabatowani.pl poprzez narzędzia dostępne w serwisie Zrabatowani.pl;
 7. „Usługi reklamowe” – emisja materiałów reklamowych w serwisie Zrabatowani.pl na zlecenie jego partnerów;
 8. „Partner” – oznacza podmiot współpracujący ze Zrabatowani.pl przy udostępnianiu Kodów rabatowych a także organizacji promocji, czy darmowych dostaw;
 9. „Kod rabatowy” - alfanumeryczny ciąg znaków uprawniający Użytkownika do dokonania zakupów online z rabatem u Partnera.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Zrabatowani.pl, zakres odpowiedzialności Inis sp. z o.o. oraz wszelkie informacje porządkowe.
 2. Korzystając z serwisu Zrabatowani.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Serwis Zrabatowani.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu traktowane jest jako akceptowanie wprowadzonych zmian.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem.
 5. Treści udostępnione przez serwis Zrabatowani.pl mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie danych zawartych w serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej może się odbyć wyłącznie po uprzednim powiadomieniu oraz uzyskaniu zgody osoby reprezentującej Inis sp. z o.o.
III. DOSTĘP DO SERWISU I FUNKCJONALNOŚCI W NIM ZAWARTYCH
 1. Serwis Zrabatowani.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do serwisu i świadczonych usług. Jednakże serwis Zrabatowani.pl nie udziela gwarancji, iż korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do serwisu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 2. Serwis Zrabatowani.pl zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzaniu Użytkowników.
 3. Serwis Zrabatowani.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w serwisie Zrabatowani.pl.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu Zrabatowani.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z serwisu Zrabatowani.pl w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisu.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z zapisami niniejszego Regulaminu.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZRABATOWANI.PL ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU
 1. Inis sp. z o.o., dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie Zrabatowani.pl były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Serwis nie może jednak w pełni zagwarantować, że prezentowane dane są wolne od błędów, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji.
 2. Dane publikowane w serwisie Zrabatowani.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Przedstawione w serwisie Zrabatowani.pl opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy, poglądów i doświadczenia ich autorów.
 4. Zrabatowani.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do serwisu Zrabatowani.pl, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, z których korzysta Użytkownik.
 5. Serwis Zrabatowani.pl dba z najwyższą starannością o zagwarantowanie bezpieczeństwa korzystania z serwisu, ale nie gwarantuje, że serwis będzie wolny od wirusów oraz innych elementów, które mogą być powodem szkody poniesionej przez Użytkownika.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ INIS SP. Z O.O. ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU ZRABATOWANI.PL
 1. Serwis Zrabatowani.pl nie jest właścicielem Kodów rabatowych i nie ponosi odpowiedzialności za rabaty oferowane przez Dostawców.
 2. Użytkownik serwisu Zrabatowani.pl może zostać przekierowany do serwisów Dostawców kodów rabatowych, korzystając z linków przekierowujących. Serwis Zrabatowani.pl nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystający z serwisu Zrabatowani.pl.
VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Wszystkie materiały prezentowane w serwisie Zrabatowani.pl są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Użytkownicy serwisu Zrabatowani.pl są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.
 3. Wykorzystywanie danych z serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym osoby reprezentującej serwis Zrabatowani.pl.
 4. Wykorzystywanie danych z serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej serwis Zrabatowani.pl.
 5. Udostępniając własne treści w serwisie Zrabatowani.pl, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników serwisu w zakresie ich osobistego użytku, a Inis sp. z o.o. udziela prawa do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.zrabatowani.pl jest Inis sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35a (NIP:6423128785), email:[email protected],, dalej zwany Administratorem.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Inis sp. z o.o. jest Pan Gniewosz Marciniak, (dane kontaktowe: [email protected]).
 3. Dane przetwarzane są w celu wykonywania umów, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkowników serwisu, w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub regulacyjnych ciążących na Administratorze (np. zobowiązań podatkowych lub rachunkowych) lub w celu marketingowym w wypadku wyrażenia stosownych zgód,  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591).
 4. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia najkorzystniejszej i najlepiej dopasowanej do preferencji danego Użytkownika oferty oraz w celu dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalaćro świadczone przez serwis usługi i maksymalnie personalizować komunikację.
 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  • partnerzy handlowi w wypadku wyrażenia przez Ciebie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgód;
  • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane  nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. O tym jak długo dane będą przetwarzane będzie decydował cel ich przetwarzania, Oznacza to, że w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane do czasu trwania umowy lub do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do czasu uwzględnienia sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do czasu przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z zawartą umową (m. in. podatkowych, rachunkowych, archiwizacyjnych) będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie o rachunkowości. Dane przetwarzane w celu marketingowym będą [przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu lub odwołania zgody.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także  w wypadku udzielenia zgody do jej wycofania w każdym momencie, przy czym,  cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, oraz w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także w celu marketingowym w wypadku wyrażenia stosownych zgód.
IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Celem serwisu Zrabatowani.pl jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując ją na adres: [email protected] .
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Zrabatoani.pl.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin serwisu Zrabatowani.pl wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. Serwis Zrabatowani.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 4. Zmiany dokonane w Regulaminie będą udostępniane w serwisie Zrabatowani.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Zrabatowani.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 6. W razie, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ za nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu jak również ważna część nieważnego postanowienia, pozostają w mocy.
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Wszelkie spory nie rozstrzygnięte w sposób polubowny, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Inis sp. z o.o.

 

REGULAMIN PROGRAMU „ZRABATOWANI.PL”

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu zbierania i wymiany Cashbacku dla „Zrabatowani.pl”, organizowanego przez Inis sp. z o.o. W szczególności Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczących w nim osób.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 1. Organizator - Inis sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000764773, NIP: 6423215320, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.
 2. Program – program organizowany przez Organizatora, przeprowadzany w Internecie pod adresem www.zrabatowani.pl, który polega na tym, że Klient, będący Uczestnikiem Programu, może gromadzić Cashback za nabywanie towarów i usług na własne potrzeby u Partnerów Organizatora, do których zostanie przekierowany przez stronę Organizatora. Cashback uprawniają Uczestnika do otrzymania Rabatów i innych korzyści (m. in. takich jak: rabaty, bony, promocje, itp.) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnik – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Programie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Programie, opisane treścią Regulaminu.
 4. Cashback - środki pieniężne wyrażone w walucie polskiej zgromadzone na Koncie Uczestnika Programu.
 5. Konto Uczestnika – oznacza Konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Na Koncie Uczestnika widoczny jest stan Konta Uczestnika, czyli aktualna liczbę Cashbacku zebranego przez Uczestnika, uwzględniającą Cashback przyznany, odjęty i unieważniony.
 6. Formularz Rejestracyjny – formularz, w którym Uczestnik zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.  Formularz dostępny jest w sieci Internet pod adresem www.zrabatowani.pl .
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
I. Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady udziału w Programie zbierania Cashback-u „Zrabatowani.pl”, zakres odpowiedzialności Organizatora oraz wszelkie informacje porządkowe. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.  
II. Przystąpienie do Programu
 1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny, a następnie potwierdzić rejestrację klikając odpowiedni przycisk.
 2. W Formularzu Rejestracyjnym Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z realizacją Programu. Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Programie. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.
 3. Uczestnik dla celów korespondencyjnych może podać numer telefonu komórkowego, adres e-mailowy oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją Programu za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej.
 4. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia.
 5. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym poprzez swoje Konto Uczestnika.
 6. Klient, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do Programu (Uczestnik Programu), dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika.
 7. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto Uczestnika. W przypadku naruszenia tego postanowienia Organizator ma prawo zamknąć założone w późniejszym okresie Konta Uczestnika i unieważnić cały Cashback zebrany na  zamkniętych z tej przyczyny Kontach.
III. Przyznawanie Cashbacku
 1. Cashback przyznawany jest na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usług u Partnerów Organizatora po przekierowaniu na stronę Partnera przez serwis Organizatora.
 2. Przelicznik Cashback zależy od danej promocji i będzie każdorazowo podawany przez Organizatora.
 3. Cashback będzie zarejestrowany i pojawi się na Koncie Uczestnika po potwierdzeniu nabycia towarów lub usług objętych Programem przez dostawcę danego kodu rabatowego albo po spełnieniu wszystkich warunków promocji odbywającej się na odrębnych zasadach i w terminie określonym w warunkach danej promocji. W razie zwrotu towaru lub rezygnacji z usługi przez Uczestnika, nie otrzyma on Cashback w Programie.
 4. Informacje o Cashback oraz rodzajach towarów i usług objętych Programem będą zamieszczone w materiałach informacyjnych Organizatora oraz na stronie internetowej Programu pod adresem www.zrabatowani.pl
 5. Oprócz Cashback przyznawanego za zakup towarów lub usług według przelicznika standardowego (pkt 2.), Cashback może także być przyznawany na Konto Uczestnika ramach innych programów bądź akcji promocyjnych, na zasadach w nich określonych.
 6. Warunkiem przyznania Cashback-u jest spełnienie wszystkich warunków ich przyznania ustalonych przez Organizatora określonych w niniejszym Programie.
 7. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie informacji o stanie własnego Konta. Informację taką Uczestnik może uzyskać na stronie internetowej Programu.
 8. Cashback zebrany na Koncie Uczestnika może być realizowany do czasu zakończenia przez Organizatora niniejszego Programu.
 9. Cashback i prawa z nim związane uzyskiwane w ramach Programu, nie może być sprzedawany, przenoszony ani zbywany w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników. Cashback nie może być również przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania wypłaty zgromadzonego na Koncie Cashback-u w całości lub części przelewem na podany przez niego numer rachunku bankowego, którego jest on posiadaczem, zgodnie z następującymi zasadami:
  - minimalna kwota dziennej wypłaty to 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100), nie dotyczy wypłat na rzecz fundacji lub stowarzyszeń biorących udział w programie Zaangażowani,
  - maksymalna kwota dziennej wypłaty to 759,00 zł (siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
  - Uczestnik nie jest zobowiązany do wypłaty całej kwoty zgromadzonego Cashback-u w jednej wypłacie na swój numer rachunku bankowego.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia Uczestnikowi możliwości dokonania wymiany Punktów w przypadku wymiany punktów w takich ilościach, które wskazują, że wymiana jest dokonywana przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością zarobkową lub gospodarczą, a w szczególności w celu ich dalszej odsprzedaży produktów lub usług nabytych za Cashback. Organizator zastrzega sobie również prawo wykluczenia z Programu Uczestnika dokonującego takich wymian.
 12. Organizator zastrzega, że w przypadku korzystania przez Uczestnika z programów blokujących wyświetlanie reklam na stronie www.zrabatowani.pl oraz na stronie partnerów, Cashback może zostać nie naliczony lub zostanie naliczony nieprawidłowo.
IV. Wypłata i wymiana Cashback-u
 1. Cashback-u zebranego w ramach Programu nie można łączyć z innymi rabatami lub promocjami organizowanymi przez Organizatora.
 2. W celu wymiany Cashback-u, Uczestnik powinien (zgodnie z wyborem Uczestnika):
  - wypłacić zebrany Cashback bezpośrednio na podany przez siebie numer rachunku bankowego,
  - wypłacić zebrany Cashback na wybraną przez siebie fundację lub stowarzyszenie biorące udział w programie Zaangażowani, bez limitu wypłaty, o którym mowa w paragrafie III pkt. 10 powyżej, z zastrzeżeniem ustępu 5 poniżej,
  - wybrać kod podarunkowy do wskazanego przez Organizatora sklepu online,
  - wybrać kartę podarunkową do wskazanego przez Organizatora sklepu offline.
 3. Z chwilą wypłaty Cashback-u przez Uczestnika, odpowiednia kwota Cashback-u zostanie odjęta z Konta Uczestnika.
 4. W wypadku gdy uczestnik nie zrealizuje Cashback-u w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od momentu jego zaakceptowania, Cashback ten zostaje nieodwracalnie unieważniony bez możliwości reklamacji.
 5. Wypłata Cashbacku’ na rzecz fundacji lub stowarzyszenia biorącego udział w programie Zaangażowani może nastąpić jedynie z Cashback’u, który użytkownik otrzymał w związku ze zrealizowanymi przez Użytkownika zakupami i nie może nastąpić z Cashbacku, który Użytkownik otrzymał w związku z akcjami promocyjnymi Organizatora (np. polecenie użytkownika, podanie numeru telefonu, ściągnięcie aplikacji mobilnej lub inne promocje, które Organizator przeprowadził lub przeprowadzi w związku z Programem).
 6. Organizator dokona przelewu Cashbacku Użytkowników, którzy zdecydowali się o przekazaniu swojego Cashbacku na rzecz wskazanych przez tych Użytkowników fundacji lub stowarzyszeń biorących udział w programie Zaangażowani w każdy kolejny wtorek miesiąca.
V. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Programu, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dokonania zakupu, za który nie został mu przyznany Cashback lub w terminie miesiąca od odrzucenia przez Organizatora Cashbacku, który Użytkownik uznał za należny.
 2. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu, decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą uwzględniane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami punktu 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.
VI. Komunikacja z Uczestnikami
 1. Organizator udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości do doradców Organizatora. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres e-mail: [email protected] oraz za pośrednictwem strony internetowej pod adresem http://www.zrabatowani.pl/kontakt .
 2. Organizator będzie przesyłał informacje związane ze zmianami na Koncie Uczestnika na jego adres e-mailowy.
VII. Zamknięcie Konta Uczestnika i zakończenie Programu
 1. Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach:
  - utrata ważności Konta,
  - naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu,
  - rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie.
 2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Punktów, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu i zamknięcie jego Konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do korzyści przewidzianych w Programie.
 3. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
 4. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie wysyłając w tym celu do Organizatora wiadomość e-mail zawierającą jego oświadczenie o rezygnacji. Z chwilą doręczenia rezygnacji Uczestnik ma 30 dni na wykorzystanie zebranego przez Uczestnika Cashback-u, po upływie tego okresu zgromadzony na Koncie Uczestnika Cashback zostanie anulowany, a jego Konto zostanie zamknięte.
 5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje na stronie internetowej Programu, z miesięcznym wyprzedzeniem. Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni o jego zakończeniu z miesięcznym wyprzedzeniem, za pośrednictwem informacji e-mail, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym.
 6. Uczestnik będzie uprawniony do wypłaty zebranego Cashback-u w terminie miesiąca od daty poinformowania o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w sposób określony powyżej (Organizator pobiera każdorazowo opłatę 3,00 zł (trzy złote 00/100) niezależnie od kwoty wypłaconego przez Uczestnika Cashback-u). Po upływie określonego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wypłaty zebranego Cashback-u.
VIII. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.zrabatowani.pl jest Inis sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35a (NIP:6423128785), email:[email protected],, dalej zwany Administratorem.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Inis sp. z o.o. jest Pan Gniewosz Marciniak, (dane kontaktowe: [email protected]).
 3. Dane przetwarzane są w celu wykonywania umów, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkowników serwisu, w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub regulacyjnych ciążących na Administratorze (np. zobowiązań podatkowych lub rachunkowych) lub w celu marketingowym w wypadku wyrażenia stosownych zgód,  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591).
 4. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia najkorzystniejszej i najlepiej dopasowanej do preferencji danego Użytkownika oferty oraz w celu dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalaćro świadczone przez serwis usługi i maksymalnie personalizować komunikację.
 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  • partnerzy handlowi w wypadku wyrażenia przez Ciebie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgód;
  • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane  nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. O tym jak długo dane będą przetwarzane będzie decydował cel ich przetwarzania, Oznacza to, że w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane do czasu trwania umowy lub do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do czasu uwzględnienia sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do czasu przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z zawartą umową (m. in. podatkowych, rachunkowych, archiwizacyjnych) będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie o rachunkowości. Dane przetwarzane w celu marketingowym będą [przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu lub odwołania zgody.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także  w wypadku udzielenia zgody do jej wycofania w każdym momencie, przy czym,  cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, oraz w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także w celu marketingowym w wypadku wyrażenia stosownych zgód.
IX. Zmiany Regulaminu Programu
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każda taka zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.zrabatowani.pl/regulamin .
 2. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym, przy czym przez miesiąc od otrzymania przez Uczestnika takiej informacji ma on prawo gromadzić Cashback oraz wymieniać Cashback na przewidziane w Programie korzyści na dotychczasowych zasadach.
X. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.
 4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu na stronie internetowej www.zrabatowani.pl .
 5. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu będzie Organizator.
Powyższy Regulamin obowiązuje od 21.03.2018 r.