avatar

Kupuj taniej i zgarniaj cashback!

Polecam i odbieram

O CO CHODZI ?

Doceniając Twoje znajomości, chcielibyśmy wynagrodzić Cię za polecenie naszego serwisu. Za każdego użytkownika, który zarejestruje się u nas z Twojego linku i zrobi zakupy, dostaniesz 15 zł.

Wybierz sam, jak ich powiadomisz

looks_one

Wyślij link

Wyślij swój poniższy link znajomym (email, facebook, twitter itp.)i dopilnuj, żeby założyli u nas konto:

Dołącz do zrabatowani.pl
looks_two

Social media

Opublikuj link na swoim koncie FB lub Twitter:

Regulamin świadczenia usług przez Zrabatowani.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu „POLECAM – ODBIERAM” dla „Zrabatowani.pl”, organizowanego przez Cashback services sp. z o.o. W szczególności Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczących w nim osób.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 
1.     Organizator - Cashback services sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000764773, NIP: 6423215320, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.
2.     Program – niniejszy program organizowany przez Organizatora, przeprowadzany w Internecie pod adresem www.zrabatowani.pl, który polega na tym, że Uczestnik Programu, może gromadzić Cashback za polecanie serwisu zrabatowani.pl. Cashback uprawniają Uczestnika do otrzymania Rabatów i innych korzyści (m. in. takich jak: rabaty, bony, promocje, itp.) na zasadach określonych w Regulaminie zbierania i wymiany Cashbacku dla „Zrabatowani.pl”,.
3.     Uczestnik – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Programie zbierania i wymiany Cashbacku dla „Zrabatowani.pl”, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Programie, opisane treścią Regulaminu zbierania i wymiany Cashbacku dla „Zrabatowani.pl”.
4.     Cashback - środki pieniężne wyrażone w walucie polskiej zgromadzone na Koncie Uczestnika Programu zbierania i wymiany Cashbacku dla „Zrabatowani.pl”,.
5.     Konto Uczestnika – oznacza Konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z Regulaminem zbierania i wymiany Cashbacku dla „Zrabatowani.pl”. Na Koncie Uczestnika widoczny jest stan Konta Uczestnika, czyli aktualna liczba Cashbacku zebranego przez Uczestnika, uwzględniającą Cashback przyznany, odjęty i unieważniony.
6.   Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
7. „Znajomy” – znana Uczestnikowi osoba fizyczna, której Uczestnik polecił korzystanie z serwisu zrabatowani.pl na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie
 
I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady udziału w Programie „POLECAM – ODBIERAM”, zakres odpowiedzialności Organizatora oraz wszelkie informacje porządkowe. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.
 
II. Przystąpienie do Programu

W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem zbierania i wymiany Cashbacku dla „Zrabatowani.pl” oraz spełnić warunki uprawniające do udziału w tymże programie.
 
III. Udział w Programie

1. Uczestnik Programu celem wzięcia udziału w Programie ma za zadanie zaprosić swoich Znajomych do rejestracji w serwisie zrabatowani.pl. Zaproszenie Znajomych może się odbyć w jeden z następujących sposobów:
- Uczestnik wysyła jakąkolwiek formą komunikacji swój indywidualny link do polecenia,
Uczestnik wysyła wiadomość e-mail zachęcającą do rejestracji bezpośrednio ze strony zrabatowani.pl, w tym przypadku musi podać swój adres e-mail, swoje imię oraz adres e-mail osoby, której chce polecić rejestrację w serwisie zrabatowani.pl. Przygotowany jest też tekst, który może wysłać korygując go po swojemu. Tekst po korekcie musi zawierać link służący do rejestracji. Tekst po korekcie nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym, naruszający w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób bez ich zezwolenia.
2. Jeżeli Znajomy polecony przez Uczestnika skorzysta z linku, który otrzyma od Uczestnika w jeden ze sposobów określony w pkt 1 powyżej, tj. wejdzie korzystając z linku na serwis zrabatowani.pl, zarejestruje się w serwisie zrabatowani.pl i w związku ze zrealizowanymi przez siebie zakupami zbierze Cashback o wartości minimum 5,00 zł za pośrednictwem serwisu zrabatowani.pl, który następnie otrzyma w serwisie zrabatowani.pl status „zaakceptowany” wówczas Uczestnik, który polecił Znajomemu serwis zrabatowani.pl (tzn., który jest właścicielem linka) otrzyma 15,00 zł (piętnaście złotych) Cashback na swoje konto w panelu Uczestnika serwisu zrabatowani.pl. 
3. Uczestnik będzie miał możliwość weryfikacji w swoim koncie Uczestnika, czy polecony przez niego Znajomy zarejestrował się używając przesłanego mu linka oraz czy zebrał Cashback na kwotę minimum 5,00 zł za pośrednictwem serwisu zrabatowani.pl (nie będzie on widział szczegółów danej transakcji). Jeżeli Znajomy Uczestnika otrzymał Cashback oczekujący, Uczestnik widzi również status tego Casbacku. 
4. Jeżeli Cashback poleconego Znajomego zostanie zatwierdzony przez sklep współpracujący z serwisem zrabatowani.pl i Cashback poleconego Znajomego zmieni się na zaakceptowany, wówczas Cashback należny Uczestnikowi za polecenie również zmieni się na zaakceptowany z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5. Warunkiem wypłaty Cashbacku za polecenie Znajomego jest posiadanie przez Użytkownika, który polecił Znajomego, co najmniej 5,00 zł Cashbacku otrzymanego przez Użytkownika w związku z zakupami za pośrednictwem Zrabatowni.pl.

IV. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Programu, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty zakończenia Programu.
2. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu, decyduje data nadania reklamacji.
3. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą uwzględniane.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami punktu 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej. 

V. Komunikacja z Uczestnikami

1. Organizator udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości do doradców Organizatora. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres e-mail: [email protected] za pośrednictwem strony internetowej pod adresem http://www.zrabatowani.pl/contact
2. Organizator będzie przesyłał informacje związane ze zmianami na Koncie Uczestnika na jego adres e-mailowy.
 
VI. Dane osobowe

1.Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora, w okresie i zakresie niezbędnym do udziału przez Uczestnika w Programie.
3.Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
4. Przystąpienie do Programu oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w Programie.
 
VII. Zmiany Regulaminu Programu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każda taka zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.zrabatowani.pl/regulamin .
2.    Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym, przy czym przez miesiąc od otrzymania przez Uczestnika takiej informacji ma on prawo gromadzić Cashback oraz wymieniać Cashback na przewidziane w Programie korzyści na dotychczasowych zasadach.
 
VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
3.Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.
4.Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu na stronie internetowej www.zrabatowani.pl .
5.Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu będzie Organizator.
 
 
Powyższy Regulamin obowiązuje od 08.02.2018 r.

więcejarrow_drop_down

Korzystając z serwisu Zrabatowani.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Serwis Zrabatowani.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu.